အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္သလို သတၱ၀ါအားလံုးကိုလည္း ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုပါသည္။ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ တရားတုိ႕ကို (၄၅) ႏွစ္ပတ္လံုး ဆင္းရဲပင္ပန္းခံကာ သတၱ၀ါတို႕ကို သနားၾကင္နာတတ္ေသာ မဟာကရုဏာျဖင့္ လွည့္လည္ ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား ဟု ဆိုပါသည္။

သတၱ၀ါအားလံုးတို႕သည္ ဆင္းရဲကုိ အလိုမရွိၾကပါ။ ဆင္းရဲဆိုေသာ သဘာ၀တရားက အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲကို အလိုမရွိမႈသည္ ကာလမေရြး၊ ေဒသမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ အယူ၀ါဒမေရြး မွန္ကန္ေနေသာ သစၥာတရား ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို ျမတ္စြာဘုရားမွလြဲ၍ မည္သည့္ပုဂိဳလ္မွ မေဟာၾကား မညႊန္ျပနိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲပယ္သည့္ နည္းလမ္းကို ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားညႊန္ျပခဲ့ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၿပီး ပယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစပါသည္။ ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမရွိျခင္းကိုပင္ နိဗၺာန္ဟု ဆိုပါသည္။ သတၱ၀ါတိုင္း အလိုရွိအပ္ေသာ တရားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲပယ္သည့္ နည္းလမ္းကို သစၥာေလးပါးအမည္ျဖင့္ ေဟာၾကားညႊန္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားပြင့္မွ သိရေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကို အေျခခံ၍ ကံႏွင့္ ကံအက်ိဳး ကို ယံုၾကည္မႈ သဒၶါ ဦးေဆာင္ေသာ ကံကုသိုလ္မွ ပညာဦးေဆာင္ေသာ ဥာဏ္ကုသိုလ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼတို႕ကို သာမန္လူတို႕ နားလည္သိျမင္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ ဓမၼအျမင္ျဖင့္ ေနထိုင္က်င့္သံုးတတ္သလို ဘုရားရွင္ ညႊန္ျပထားေသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္း သတိပဌာန္ နည္းလမ္းေကာင္းကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၀ိသုဒၶိမဂ္- ဓမၼလမ္း ၀ိပႆနာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာႏွင့္ ႀကံဳခိုက္မွာ သာသနာ့အေမြကို မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး မိမိတို႕၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႕ကိုလည္း သာသနာ့အေမြမျဖတ္ပဲ လက္ဆင့္ကမ္းေပးနိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာႏွင့္ ႀကံဳခိုက္သာ ဆင္းရဲအမွန္နွင့္ ဆင္းရဲျငိမ္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို သိခြင့္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕သိႏိုင္ရန္ ေလးအသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ၾကာေအာင္ ရွာေဖြခဲ့ရၿပီး ကံခ်မ္းသာ ျဖစ္သည့္ မင္းစည္းစိမ္ကိုလည္း စြန္႕ခဲ့သည့္အျပင္ ဥရုေ၀လေတာမွာ (၆)ႏွစ္တာ အဆင္းရဲပင္ပန္းခံကာ ဆင္းရဲျငိမ္းရာ ဥာဏ္ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြခဲ့ရၿပီး သာမန္လူအမ်ား သိလြယ္ျမင္လြယ္ေအာင္ သစၥာေလးပါးဆိုေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားျဖင့္ ညႊန္ျပသြားသည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးသည္ အလြန္ႀကီးလွပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးကို ဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား ရွာေဖြထားခဲ့သည့္ သာသနာ့အေမြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ရန္ မိမိတုိ႕ စြမ္းႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါစို႕ဟု အဖြဲ႕သူ အဖြဲ႕သားမ်ားက ျပင္းျပေသာ ဆႏၵ၊ ထက္သန္ေသာ ၀ီရိယ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ဓါတ္တို႕ျဖင့္ မဆုတ္မနစ္၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျသ၀ါဒ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား